Nota de informare a clienților cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora de către Pepiniera Șosa SRL, cu sediul în loc. Aiud, jud. Alba, str. Tudor Vladimirescu, nr. 92A. tel: 0788652780; email: pepinierasosa@yahoo.com / office@florariasosa.ro

1. Informații Generale

Prezenta nota privind protecția datelor vă este adresată pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor personale și la drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul General privind protecția datelor nr. 679/2016, în continuare „Regulament”.

Noi, Pepiniera Șosa SRL, reprezentăm operatorul în conformitate cu Regulamentul și prin urmare, suntem responsabili pentru prelucrarea datelor personale colectate de la dumneavoastră. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să ne contactați la adresa sediului social sau pe email la adresa pepinierasosa@yahoo.com / office@florariasosa.ro

2. Categoriile de date prelucrate de către Pepiniera Șosa SRL

Prelucrăm automat și manual următoarele date cuprinse în solicitările și informările dumneavoastră către noi: numele și prenumele, domiciliul, adresa de livrare, telefon, email.

3. Scopul prelucrării datelor

Datele de identificare (nume, adresa domiciliu) sunt prelucrate in temeiul art. 6 alin. 1 lit. c din Regulament, în scopul îndeplinirii obligațiilor fiscale legate de plata produselor pe care le-am furnizat.
Numărul dumneavoastră de telefon și adresa de e-mail, sunt prelucrate în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a din Regulament pentru comunicarea cu dvs.
Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

4. Stocarea datelor

Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate.
Având în vedere specificul și scopul prelucrării datelor personale, perioada de păstrare a acestora este cea prevăzută de legile interne.

5. Destinatarii datelor personale

Pepiniera Șosa SRL poate furniza datele dumneavoastră altor companii ( curierat, servicii de contabilitate ) cu care se afla în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.

6. Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale de către Pepiniera Șosa SRL

În calitate de persoane vizate, ale căror date sunt prelucrate în condițiile descrise mai sus, aveți următoarele drepturi :
• de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, având dreptul de a obține din partea Pepiniera Șosa SRL o confirmare că prelucrează sau nu datele care vă privesc.
• de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc, completarea datelor incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
• de a solicita și de a obține ștergerea datelor care vă privesc (dreptul de a fi uitat), fără întârzieri nejustificate, când scopul pentru care au fost colectate nu mai există sau în alte situații prevăzute de art. 17 din Regulament (datele nu mai sunt necesare, persoana vizată își retrage consimțământul sau se opune la prelucrare, prelucrarea a fost ilegală, se impune ștergerea datelor pentru respectarea unei obligații legale). Acest drept nu se poate exercita în anumite situații, de ex. în situația în care prelucrarea este necesara pentru respectarea unei obligații legale a Pepiniera Șosa SRL, pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță)
• dreptul la restricționarea prelucrării în următoarele situații: contestați exactitatea datelor, prelucrarea este ilegala, Pepiniera Șosa SRL nu mai are nevoie de datele stocate iar dvs vă opuneți prelucrării.
• de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
• de a solicita portarea datelor, adică de a primi datele care va privesc în situația în care prelucrarea acestora a fost efectuata prin mijloace automate și de a le transmite către alt operator indicat de dumneavoastră.
• de a va opune, pentru motive legitime, prelucrării datelor personale care va privesc. Acest drept de opoziție nu poate fi exercitat pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex. prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială).
• dreptul de a va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și instanței de judecată competente pentru orice încălcare a modului de utilizare a datelor dumneavoastră personale.

7. Informații suplimentare

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru crearea de profiluri.
Nu luăm decizii automate cu privire la dumneavoastră.
Nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră către o tară terță sau organizație internațională.
Nu aveți obligația de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menţionat în acest document. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele menționate în această notă de informare nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați.

Dacă unele dintre datele dumneavoastră sunt incorecte, aveți obligația de a informa Pepiniera Șosa SRL cat mai curând posibil.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă veți putea adresa Societatii Pepiniera Șosa SRL cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa situată în loc. Aiud, jud. Alba, str. Tudor Vladimirescu, nr. 92A. sau la adresa de email: pepinierasosa@yahoo.com